Phương pháp Earned Value Management (EVM)

Khi dự án đang được thực hiện, là PM, bạn luôn phải biết những thông tin như: tiến độ và chi phí hiện tại so với kế hoạch ra sao, từ đó dự báo sắp tới và tại thời điểm kết thúc sẽ như thế nào, vv. EVM là một công cụ giúp bạn có những thông tin này cũng như tạo cơ sở vững chắc cho việc ra quyết định điều chỉnh ở đâu nếu tiến độ đang bị chậm hoặc chi phí vượt ngân sách

EVM (Quản Lý theo Giá Trị Kiếm Được) là một phương pháp mà kết hợp phạm vi, tiến độ, chi phí để đánh giá và đo lường hiệu quả và sự tiến triển dự án. Nó tích hợp Phạm Vi Cơ Sở, Lịch Trình và Chi Phí Cơ Sở (baseline) để hình thành Hiệu Suất Cơ Sở (Performance Baseline).

Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật liên quan đến Giá Trị Kiếm Được (EV)

Phân tích EV sẽ giúp đội dự án:

- Xác định những sai lệch của những hoạt động đang triển khai thực tế so với những gì được kế hoạch

- Quyết định cần phải có hay không các hành động khắc phục khi có sự sai lệch so với kế hoạch

evm earned value management

EVM tính toán dựa trên cơ sở 3 biến

- Plan Value (PV): là chi phí được phê duyệt cho các công việc được kế hoạch

- Earned Value (EV) : là giá trị thu được của các công việc báo cáo là đã hoàn tất

- Actual Cost (AC) : là chi phí thực tế để hoàn thành các công việc

 

Làm thế nào để tính giá trị Plan Value (PV)?

Đầu tiên bạn phải biết được tổng ngân sách lúc hoàn thành – Budget At Completion (BAC)Đây là con số đầu tiên bạn phải nghĩ đến khi nói đến chi phí dự án (Cost).

PV=BAC*Planned Complete %

Planned Complete %: tiến độ theo kế hoạch cần hoàn thành tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ, 1 việc bạn có tổng ngân sách là $1000 và định làm trong 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, vậy Planned % Complete của bạn là 30% -> PV=$1000*30%=$300.

Làm thế nào để tính giá trị Earn Value?

Bạn phải biết được tổng ngân sách lúc hoàn thành – Budget At Completion (BAC)Đây là con số đầu tiên bạn phải nghĩ đến khi nói đến chi phí dự án (Cost).

EV=BAC*Actual Complete %

Actual Complete %: tiến độ thực tế hoàn thành đến thời điểm hiện tại.

Cùng ví dụ ở trên, nếu tiến độ hoàn thành tại cuối ngày thứ 3 là 25%. -> EV=$1000*25%=$250

Tính toán và phân tích tiến độ và chi phí của dự án:

  • Các sự sai lệch sau so với Hiệu Suất Cơ Sở (sự kết hợp của phạm vị, tiến độ, chi phí) cần được phân tích
  • Sai lệch về tiến độ (SV): đánh giá hiệu suất tiến độ của dự án, được tính bằng công thức: SV = EV – PV
  • Sai lệch về chi phí (CV): đánh giá hiệu suất chi phí của dự án, CV = EV – AC
  • Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI): là một thước đo của tiến độ đạt được so với tiến độ được kế hoạch, SPI = EV/PV
  • Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI): là chỉ số về chi phí dựa trên giá trị thu được so với chí phí đã bỏ ra cho các hoạt động đã hoàn thành, CPI = EV/AC

 

Một số chú ý:

Sai lệch về  Tiến Độ (SV) Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI) Sai lệch về chi phí (CV) Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI)
EV – PV EV/PV EV – AC EV/AC
> 0 Tiến độ nhanh hơn kế hoạch > 1.0 Tiến độ nhanh hơn kế hoạch > 0  Chi phí ít hơn so kế hoạch > 1.0 Chi phí ít hơn kế hoạch
=0 Tiến độ đúng kế hoạch =1 Tiến độ đúng kế hoạch =0 Chi phí đúng kế hoạch =0 Chi phí đúng kế hoạch
< 0 Tiến độ chậm hơn kế hoạch < 1.0 Tiến độ chậm hơn kế hoạch <0 Chi phí vượt kế hoạch < 1.0 Chi phí vượt kế hoạch

Các khoảng sai lệch về tiến độ và chi phí mà lớn hơn 0 là tốt, nhỏ hơn 0 là không tốt

Các chỉ số hiệu suất về tiến độ và chi phí lớn hơn 1 là tốt , nhỏ hơn 1 là không tốt

Bình luận

Bình luận