Lương Xuân Trường

Kiến Trúc Sư :Lương Xuân Trường Phụ trách M&E

Nguyễn Triệu Lâm

Kiến Trúc Sư:Nguyễn Triệu Lâm phụ trách mảng nội thất

Phạm Hải Trà

Kiến Trúc sư :Phạm Hải Trà phụ trách màng Kiến trúc

Nguyễn Huỳnh Anh Thư

Kỹ sư Nguyễn Huỳnh Anh thư là chủ trì dự án và phụ trách phần kết cấu